Regulamin i Gwarancja BP-ProSerwis


BP-ProSerwis

Paweł Bułanowski,

UL. Akacjowa 6,

05-250 RADZYMIN


Zapoznaj się z regulaminem naszego serwisu:

1. ZGŁOSZENIA SERWISOWE


1.1. Warunkiem rozpoczęcia naprawy lub usługi serwisowej jest złożenie przez Klienta zlecenia naprawy lub usługi serwisowej przy pomocy dostępnych środków jak w pkt. 1.2

1.2. Zgłoszenia sprzętu klienta do serwisu może nastąpić na trzy sposoby:

- pocztą elektroniczną - formularz
- telefonicznie - w sytuacjach gdy klient nie ma dostępu do Internetu
- w punkie serwisowym: 05-250 Radzymin, ul.Akacjowa 6.

1.3. Zgłoszenia serwisowe wysłane za pomocą formularza oraz telefoniczne przyjmowane są przez 24 godziny na dobę. Zgłoszenia serwisowe w punkcie serwisowym tylko przy wcześniejszym uslaleniu daty i godziny.

1.4. Zgłoszenia, które dotrą do serwisu od Pn do Pt przed godziną 12:00 będą rozpatrywane tego samego dnia. Z chwilą wpłynięcia zgłoszenia przez Klienta uruchamiana jest procedura nadania numeru RMA.

1.5. Zgłoszenia serwisowe Klientów w ramach aktualnej umowy serwisowej realizowane są na warunkach zawartych w tej umowie.

1.6. Wszystkie zgłoszenia realizowane są wg kolejności w jakiej wpłyną do serwisu. Numer RMA nie jest tutaj podstawą do reklamacji i służy on wyłącznie jako identyfikator zgłoszenia i naprawy.

1.7. Serwis wydaje Klientowi dokument "Pokwitowanie" z numerem RMA , który jest jedynym dokumentem uprawniającym do odbioru reklamowanego sprzętu.

1.8. Po wykonaniu naprawy sprzęt jest przekazywany Klientowi osobiście lub osobie pisemnie upoważnionej. Drugą formą wydania sprzętu jest wysyłka za pośrednictwem kuriera na wskazany adres.


2. WYSYŁKA SPRZĘTU


2.1. Wysyłka sprzętu do serwisu możliwa jest jedynie po otrzymaniu numeru zgłoszenia serwisowego RMA, które jest ważne przez 7 dni. Następnie Klient zobowiązany jest do odpowiedniego przygotowania sprzętu do wysyłki jak:

- staranne zapakowanie i zabezpieczenie sprzętu
- odpowiednie naniesienie numeru RMA na przesyłce i adresu serwisu
- właściwe oklejenie i zabezpieczenie paczki

2.2. Przesyłki wysłane na koszt serwisu a nie oznaczone numerem RMA wg pkt. 2.1 nie będą odbierane.

2.3. Ryzyko uszkodzenia sprzętu w czasie transportu do serwisu ponosi Klient. By uniknąć przykrych sytuacji uszkodzenia sprzętu należy zastosować się do pkt. 2.1.

2.4. W przypadku otrzymania przez serwis przesyłki niewłaściwie zabezpieczonej lub niemożliwej do odesłania ze względu na możliwość uszkodzenia sprzętu, serwis doliczy koszty nowego opakowania w wysokości 15 zł netto, które poniesie Klient.

2.5. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikłe w trakcie transportu. Warunkiem ubiegania się o odszkodowanie od firmy kurierskiej jest poprawne spisanie Protokołu Szkody w miejscu zdarzenia. Wysokość odszkodowania jest naliczana wyłącznie przez firmę kurierską . Serwis dołoży wszelkich starań w pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

2.6. Wszystkie przesyłki wysyłane za pośrednictwem spedytora od i do Klienta są ubezpieczone do kwoty 5000 zł. W przypadku gdy wartość sprzętu przewyższa tę kwotę Klient powinien powiadomić o tym kuriera oraz serwis, gdyż wiąże się to z wyższymi kosztami transportu.


3. ODBIÓR PRZESYŁKI


W przypadku podejrzenia naruszenia przesyłki, lub uszkodzenia przesyłanego sprzętu w czasie transportu, sugerujemy zastosowanie się do następującej procedury:

Po otrzymaniu przesyłki należy sprawdzić stan opakowania w obecności kuriera.

Każda przesyłka powinna być oklejona na zewnątrz taśmą zabezpieczającą serwisu.

Jeżeli tak nie jest, oznacza to, że przesyłka była otwierana przez osoby nieuprawnione. W takim wypadku należy sprawdzić jej zawartość w obecności kuriera.

Po zauważeniu jakiegokolwiek uszkodzenia opakowania należy rozpakować przesyłkę w obecności kuriera i w przypadku stwierdzenia uszkodzenia zawartości wspólnie sporządzić stosowny protokół.

Jeżeli uszkodzenie przesyłki zostało stwierdzone po odjeździe kuriera mimo braku śladów uszkodzenia opakowania, należy sporządzić protokół uszkodzenia zawierający:

- opis uszkodzenia,
- nr listu przewozowego
- datę doręczenia
- oczekiwania finansowe z tytułu poniesionych strat, które powinny być potwierdzone dokumentem zakupu sprzętu

Protokół ten należy dostarczyć do lokalnego oddziału firmy kurierskiej, która wykonała usługę, a jego kopię przesłać faksem do siedziby serwisu.


4. CZAS NAPRAWY


4.1. Naprawa gwarancyjna.

- Czas naprawy gwarancyjnej jest określony w gwarancji udzielonej przez gwaranta i biegnie od dnia dostarczenia sprzętu wraz z kompletem dokumentów (karta gwarancyjna, dokument zakupu) do serwisu.

- W przypadku wad formalnych dokumentów gwarancyjnych czas naprawy biegnie od dnia usunięcia tych wad przez Klienta

- Oprogramowanie nie jest objęte warunkami gwarancji.

4.2. Naprawa pogwarancyjna.

- Czas naprawy płatnej jest uwarunkowany dostępnością odpowiednich części oryginalnych bądź zamienników.

4.3. O terminie zakończenia naprawy, zmianie statusu zlecenia, kosztach przekraczających podany limit, klient zostanie poinformowany telefonicznie, pocztą elektroniczną e-mail, wiadomością tekstową sms lub w inny zadeklarowany przez siebie sposób.


5. GWARANCJA


5.1. Na wykonane naprawy i usługi serwis udziela standardowej gwarancji w okresie 3 miesięcy od daty dokonania świadczenia.

5.2. Gwarancją objęte są wyłącznie elementy oraz czynności wyszczególnione w protokole zdawczo-odbiorczym lub zleceniu serwisowym jako wykonane przez serwis. W szczególnych przypadkach lub za dodatkową opłatą serwis może udzielić gwarancji dłuższej niż 3 miesiące co będzie zaznaczone na karcie naprawy bądź dokumencie sprzedaży.

5.3. Gwarancja na wykonane czynności nie obejmuje przypadków, w których działanie wykonanej przez serwis czynności przestało być skuteczne z powodów uszkodzeń elementów i części nie objętych gwarancją serwisu (w tym również przypadków określonych w pkt. 5.4) lub jeśli działanie to przestało być poprawne na skutek pojawienia się wady innych elementów mających wpływ na poprawność działania wykonanego świadczenia serwisowego.

5.4. Gwarancja na elementy nie obejmuje:

- uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, termicznych (złamania, zalania, itp.),
- uszkodzeń wynikających z eksploatacji urządzenia w warunkach, które nie odpowiadają warunkom określonym w karcie gwarancyjnej urządzenia,
- uszkodzeń powstałych na skutek niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, instalacji, przechowywania czy konserwacji towaru oraz nieprzestrzegania powszechnych zasad eksploatacji sprzętu elektronicznego a w szczególności wszelkich innych uszkodzeń powstałych z winy lub niewiedzy Nabywcy,
- przypadków losowych uszkodzeń niezależnie od warunków eksploatacji (powódź, pożar, przepięcie),
- części, na których dokonano zatarcia lub zniszczenia numerów seryjnych serwisu,
- części, których naprawę podjęły osoby lub podmioty nie będące serwisem


6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ


6.1. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za używane i zainstalowane nielicencjonowane oprogramowanie oraz inne dane na dyskach stałych innych nośnikach magnetycznych, dyskach optycznych, CD, DVD czy pamięciach flash przekazanych ze sprzętem do naprawy.

6.2. Klient oświadcza, że zabezpieczył wszystkie dane i nie będzie rościł żadnych praw tytułem odszkodowań za ich utratę.

6.3. Za wady i uszkodzenia wykryte w trakcie naprawy serwis nie ponosi odpowiedzialności.

6.4. Serwis zastrzega sobie zwrot nie naprawionego sprzętu klientowi z powodu braku oryginalnych części lub zamienników na rynku oraz innych niezależnych od serwisu czynników.

6.5. Serwis zastrzega sobie możliwość zwrotu klientowi nie naprawionego sprzętu o nieco odmiennych objawach aniżeli został przyjęty. Wynika to z tego iż część elementów, w tym uszkodzonych, jest obecnie wykonywana w technologii SMD i BGA a co za tym idzie regeneracja takiego układu nie zawsze przynosi pozytywny efekt, który można wyeliminować tylko poprzez wymianę elementu na inny sprawny, niestety nie zawsze osiągalny.


7. ZABEZPIECZENIA


7.1. Serwis, w celu zabezpieczenia sprzętu przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich stosuje potrójne zabezpieczenia naprawianego przez siebie sprzętu.

7.2.Naruszenie jakiejkolwiek z plomb zabezpieczających bądź innych zabezpieczeń będzie się wiązało z utratą udzielonej przez serwis gwarancji.


8. CENY


8.1.Naprawy i usługi serwisowe dokonywane przez serwis kalkulowane są w oparciu o cennik dostępny również w siedzibie serwisu, oraz cenę elementów i podzespołów wymienionych podczas naprawy. Minimalna cena usługi (nie zawierającej kosztu elementów i podzespołów) nie może być mniejsza od stawki jednej roboczogodziny bez względu na czas wykonywania świadczenia serwisowego.

8.2.Cena elementów i podzespołów określana jest na podstawie bieżących cen sprzedaży zawartych w cenniku serwisu.

8.3.Na żądanie Klienta serwis może dokonać naprawy w trybie usługi szybkiej bądź też ekspresowej.

8.4.Naprawy i usługi serwisowe w trybie szybkim i ekspresowym podejmowane są w terminie:

- do 24 godzin dla usługi szybkie,
- do 8 godzin dla usługi ekspres

8.5. Naprawy i usługi serwisowe w trybie usługi szybkiej dokonywane są w terminie do 3 dni roboczych z zastrzeżeniem pkt.8.7.

8.6. Naprawy i usługi serwisowe w trybie usługi ekspresowej dokonywane są w terminie do 1 dnia roboczego z zastrzeżeniem pkt.8.7

8.7. W przypadku niewykonania naprawy lub usługi serwisowej w terminach określonych w pkt. 8.5 i 8.6 naprawę / usługę serwisową traktuje się jako zwykłą.

8.8. Cena roboczogodziny w usłudze szybkiej jest wyższa o 30% od stawki podstawowej roboczogodziny lub ceny cennikowej danej usługi.

8.9. Cena roboczogodziny w usłudze ekspresowej jest wyższa o 50% od stawki podstawowej roboczogodziny lub ceny cennikowej danej usługi.

8.10. Dla stałych Klientów są przewidziane stosowne rabaty.

8.11. Koszt świadczenia usług serwisowych wg warunków niniejszego regulaminu jest ustalany każdorazowo indywidualnie według potrzeb Klienta.


Regulamin świadczenia usług:

Klient decydujący się na naprawę jednoznacznie oświadcza, iż zapoznał się z poniższym regulaminem oraz go akceptuje.

1. Zleceniodawca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych (wyłącznie na wewnętrzne potrzeby serwisu).

2. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione nośniki danych w sprzęcie.

3. Zleceniodawca jest zobowiązany do zabezpieczenia danych na dysku twardym, ponieważ serwis nie odpowiada za dane znajdujące się na nim.

4. Ceny podawane przez serwis są cenami netto i nie zawierają podatku VAT 23%

5. Sprzęt pozostaje naprawiony tylko i wyłącznie pod względem usterki zgłoszonej przez zleceniodawcę.

6. Zleceniodawca oświadcza, że sprzęt pozostawiony w serwisie jest jego własnością oraz jest wolny od osób trzecich i postępowań prawnych.

7. Serwis oświadcza, iż naprawy wykonuje zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą i umiejętnościami, jednak nie zawsze naprawa jest możliwa.

8. Sprzęt pozostawiony dłużej niż 90 dni po zakończeniu naprawy bezpłatnie przechodzi na własność serwisu.

9. Udzielona gwarancja dotyczy tylko i wyłącznie wykonanej usługi.

10. Serwis zastrzega sobie, iż w szczególnie skomplikowanych przypadkach stan sprzętu może ulec pogorszeniu i wynika to z procesu technologicznego.

11. W przypadku napraw gwarancyjnych zleceniodawca pokrywa koszt dostarczenia sprzętu do serwisu.

12. W przypadku nie uzasadnionych gwarancji serwis zastrzega sobie prawo do pobrania opłaty manipulacyjnej.


2011 BP-ProSerwis all Rights Reserved / Designed by JTArtSite